on Oct 24th, 2007Akadem. gyvenimo aprašymas

AKADEMINIO GYVENIMO BEI VEIKLOS APRAŠYMAS

 Vardas, pavardė: ANDRIUS STASIUKYNAS

 Išsilavinimas:

Vilniaus universitetas, 1999 m.

 Lietuvos teisės universitetas, 2003 m.

Mykolo Romerio universitetas, 2010 m.

Akademiniai laipsniai: Teisės magistras, 2006 m. bei Vadybos ir administravimo daktaro laipsnis, 2010 m. Mykolo Romerio universitete

Mokslo šaka: Viešasis administravimas

Mokslinių interesų kryptys: Naujasis viešasis valdymas, Elektros energetikos sektoriaus valdymas, Regionų administravimas, Viešųjų paslaugų vadyba.

Dabartinės darbovietės ir pareigos: Mykolo Romerio universiteto, Viešojo administravimo katedros docentas.

Dėstomi dalykai: Regionų administravimas, Viešųjų paslaugų vadyba, Naujoji viešoji vadyba ir valstybės valdymo reformos, Viešojo administravimo pagrindai, Europos Sąjungos energetikos politika, Lietuvos energetikos sektoriaus valdymas.

Moksliniai ir metodiniai darbai

Mokslo straipsniai, publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes:

Stasiukynas A. Viešojo ir privataus sektorių dalyvavimo santykio elektros energetikoje modelis. Viešoji politika ir administravimas, 2011 T. 10, Nr. 2. P. 260-270.

Stasiukynas A. Piliečių įtraukimo į elekros energetikos ūkio valdymą modelis. Konferencijų medžiaga: “Socialinių inovacijų plėtra: tarpdisciplininiai tyrimai”. 2011, Vilnius.

Stasiukynas A. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo elektros energetikoje analizė. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2011 Nr. 1 (30). P. 55-62.

Guogis A., Stasiukynas A. On relationships between municipal and non-governmental organisations in Lithuania.  Viešoji politika ir administravimas, 2011, 10 (1). P. 115-126.

Guogis A., Stasiukynas A. Municipalities and non-governmental organizations in two Lithuanian districts: view from two models. Facta universitatis. Philosophy, Sociology, Psychology and History. ISSN 0354–4648. 2010, vol. 9, no. 1. P. 73-97.

Stasiukynas A. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešasis valdymas, red. V. Smalskys.- Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. P. 294-304.

Stasiukynas A. Naujosios viešosios vadybos principų taikymo problemos reformuojant Lietuvos energetikos sektoriaus valdymą. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2010 Nr. 1 (26). P. 136-141.

Stasiukynas A. Visuomenės dalyvavimas Lietuvos elektros energetikos sektoriaus valdyme. Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 32. P. 104-119.

Stasiukynas A., Obrazcovas V., Ūselis A. Application Problems of the New Public Management Principles in Reforming the Management of Lithuanian Energy Sector. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / redakcja naukowa S.Banaszak, K.Doktór. P. 341-348.

Guogis A., Stasiukynas A. The problems of interaction between municipalities and non-governmental organizations in Lithuanian municipalities : view from the social models. The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and Administration in a Changing World” 14-16 May, 2009, Budva, Montenegro. P. 1-12.

Stasiukynas A., Obrazcovas V., Ūselis A. Administration of Lithuanian electricity market and specifics of its development. Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации = Public administration in the 21st century: traditions and innovations. P. 70-78.

Guogis A., Kacevičius R., Stasiukynas A. The Problems of Interaction Between Municipalities and Non – governmental Organizations in Two Lithuanian Municipalities: View from the Social Models // Socialo zinatnu vestnesis (Social sciences bulletin) = Socialinių mokslų biuletenis: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1691-1881. – Daugavpils.- 2008, Nr. 2. P. 20-30.

Guogis A., Gudelis D., Stasiukynas A. The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy. A Case Study of Two Lithuanian Municipalities. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 2008, No1. P. 15-33.

Guogis A., Gudelis D., Stasiukynas A. Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykių reikšmė plėtojant vietinę demokratiją: atvejo tyrimai dviejose Lietuvos savivaldybėse. Viešoji politika ir administravimas, 2007, Nr. 22. P. 47-56.

Guogis A., Gudelis D., Stasiukynas A. The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy: Case Study of Two Lithuanian Municipalities // Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region. Papers from the NOBA research project. HiO-report. Oslo, 2008, No 15. P. 97-113.

Stasiukynas A., Patapas A. Lietuvos elektros energetikos administravimas ir jo raidos ypatumai. Viešoji politika ir administravimas, 2006, Nr. 17. p. 49-60.

Metodiniai darbai:

Studijų dalyko „Viešųjų paslaugų vadyba“ nuotolinių studijų medžiaga. 2009, Vilnius.

Studijų dalyko „Regionų administravimas“ nuotolinių studijų medžiaga. 2011, Vilnius.

Studijų dalyko “Lietuvos energetikos sektoriaus valdymas” nuotolinių studijų medžiaga. 2011, Vilnius.

Šiuo metu komentarai draudžiami.